Generelle vilkår og betingelser

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene gjelder følgende definisjoner:

Angrerettsperiode: perioden der forbrukeren kan utøve sin angrerett;

Forbruker: den fysiske personen som ikke opptrer i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet og som inngår en fjernkontrakt med entreprenøren

Dag: kalenderdag;

Varighetstransaksjon: en avstandskontrakt knyttet til en serie produkter og / eller tjenester, hvis leverings- og / eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid

Varig databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.

Angrerett: forbrukerens mulighet til å gi avkall på fjernsalgsavtalen innen angrerettsperioden

Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr fjernsalg av produkter og/eller tjenester til forbrukere.

Avstandsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og / eller tjenester, frem til og med avtaleinngåelsen, eksklusivt brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon.

Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale, uten at forbrukeren og gründeren har kommet sammen i samme rom samtidig.

Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene og betingelsene til gründeren.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

TRNR ENTERPRISE FZCO
Firmanummer: 10796
Adresse: IFZA DDP Building A2 Unit 101, Dubai Silicon Oasis, Dubai, De forente arabiske emirater
E-post: support@orthomode.com
Telefon: +31684970427
MVA-ID: 104074590100001

Artikkel 3 - Anvendelighet.

Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for enhver fjernkontrakt og ordre inngått mellom gründer og forbruker.

Før fjernkontrakten inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene er tilgjengelige for inspeksjon i gründerens lokaler, og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.

Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, i motsetning til forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en enkel måte på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås opplyses om hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens forespørsel.

Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder bestemmelsene i punkt 2 og 3 tilsvarende, og forbrukeren kan alltid påberope seg den bestemmelsen som er gunstigst for ham i tilfelle motstridende generelle vilkår.

Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt skulle være helt eller delvis ugyldige eller opphevet, skal avtalen og disse generelle vilkårene ellers forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal umiddelbart erstattes i gjensidig samråd med en bestemmelse som kommer så nær den opprinnelige bestemmelsens formål som mulig.

Situasjoner som ikke dekkes av disse generelle vilkårene, skal vurderes i henhold til ånden i disse generelle vilkårene.

Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre generelle vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.

Tilbudet er uten forpliktelser. Gründeren er autorisert til å endre og justere tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet på en riktig måte. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sannferdig fremstilling av de tilbudte produktene og / eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen.

Bildene som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som er avbildet, samsvarer nøyaktig med de faktiske fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder særlig

prisen, unntatt fortollingskostnader og importomsetningsavgift. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten følger de spesielle reglene for post- og budtjenester i forbindelse med import. Denne forskriften gjelder når varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfellet her. Post- og/eller budtjenesten vil kreve inn merverdiavgift (eventuelt sammen med fortollingsgebyr) fra mottakeren av varene;

eventuelle fraktkostnader;

måten avtalen inngås på og hvilke tiltak som kreves for dette formålet;

hvorvidt angreretten gjelder eller ikke

metoden for betaling, levering og oppfyllelse av avtalen

fristen for å akseptere tilbudet, eller fristen for den næringsdrivendes prisgaranti

nivået på prisen for fjernkommunikasjon hvis kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknikken beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunntaksten for kommunikasjonsmiddelet som brukes

om avtalen vil bli arkivert etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få tilgang til den;

hvordan forbrukeren kan kontrollere opplysningene som han eller hun har gitt i henhold til avtalen, og om ønskelig korrigere dem før avtalen inngås;

eventuelle andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;

de etiske retningslinjene som den næringsdrivende har sluttet seg til og hvordan forbrukeren kan konsultere disse retningslinjene elektronisk, og

minimumsvarighet for fjernsalgsavtalen dersom det er snakk om en tidsbegrenset avtale.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, materialtyper.

Artikkel 5 - Avtalen

Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, er avtalen inngått i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt i dette.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

Hvis avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren observere passende sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen, samtidig som han begrunner dette.

Entreprenøren vil inkludere følgende informasjon med produktet eller tjenesten til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:
 1. besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager;
 2. vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller, etter omstendighetene, klar informasjon om å bli unntatt fra angreretten
 3. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgstjenester;
 4. opplysningene nevnt i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtalen inngås;
 5. vilkårene for oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet.
Når det gjelder en tidsbegrenset kontrakt, gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen.

Hver kontrakt inngås under den suspensive betingelsen om tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å oppløse kontrakten uten å oppgi grunner i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og gjort kjent for gründeren.

I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.

Hvis forbrukeren ønsker å utøve sin angrerett, er han forpliktet til å informere entreprenøren om dette innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren bør gjøre dette kjent ved hjelp av en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om at han ønsker å benytte seg av angreretten, må han returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, f.eks. ved hjelp av et forsendelsesbevis.

Hvis forbrukeren ikke har uttrykt sin intensjon om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til gründeren etter utløpet av periodene nevnt i avsnitt 2 og 3, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal han bære kostnadene ved returforsendelsen.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil operatøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter angreretten. Betingelsen for dette er at produktet allerede er returnert til gründeren eller at tilstrekkelig bevis for fullstendig retur kan fremlegges.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten

Entreprenøren kan ekskludere forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i avsnitt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er bare gyldig hvis den næringsdrivende tydelig har oppgitt dette i tilbudet, eller i det minste i god tid før avtalen inngås.

Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter
 1. som er laget av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner
 2. som åpenbart er av personlig art
 3. som ikke kan returneres på grunn av sin art
 4. som ødelegges eller eldes raskt
 5. hvis pris er utsatt for svingninger på finansmarkedet som den næringsdrivende ikke har noen innflytelse på;
 6. for enkelte aviser og tidsskrifter;
 7. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.
 8. for hygieneprodukter som forbrukeren har brutt forseglingen på.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester som gjelder

 1. som gjelder overnatting, transport, restaurantbesøk eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode;
 2. hvor leveringen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før utløpet av angrefristen;
 3. vedrørende veddemål og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen

I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatser.

I motsetning til forrige avsnitt kan gründeren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet og som gründeren ikke har noen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle priser som er nevnt er målpriser, vil bli nevnt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser:

de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
forbrukeren har mulighet til å si opp avtalen fra og med den dagen prisøkningen trer i kraft.
Omsetningsavgiftsloven 1968 § 5 (1) bestemmer at leveringsstedet er det landet der transporten begynner. I dette tilfellet skjer leveringen utenfor EU. Post- eller budtjenesten vil derfor kreve inn innførselsmerverdiavgift eller fortollingsgebyr fra kunden. Ingen MVA vil derfor bli belastet av entreprenøren.

Det tas forbehold om trykk- og settefeil i alle priser. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. I tilfelle trykk- og settefeil er entreprenøren ikke forpliktet til å levere produktet til feil pris.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Den næringsdrivende garanterer at produktene og / eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, rimelige krav til sunnhet og / eller brukervennlighet og gjeldende lovbestemmelser og / eller offentlige forskrifter på datoen kontrakten ble inngått. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk.

En garanti gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen.

Mangelfulle eller feilleverte produkter skal meldes skriftlig til den næringsdrivende innen 14 dager etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasjen og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis

Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjepart;

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med instruksjonene fra entreprenøren og/eller på emballasjen;

Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil fastsette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.

Artikkel 11 - Levering og implementering

Entreprenøren vil ta størst mulig forsiktighet når han mottar og utfører produktbestillinger.

Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for selskapet.

Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell erstatning.

I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil entreprenøren gjøre et forsøk på å levere en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det klart og tydelig fremgå at det leveres en erstatningsartikkel. Med erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene for eventuell returforsendelse skal bæres av entreprenøren.

Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på gründeren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse

Oppsigelse

Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, underlagt de avtalte oppsigelsesreglene og en maksimal oppsigelsestid på en måned.

Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av avtaleperioden. I så fall gjelder de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

Forbrukeren kan når som helst si opp avtalene som er nevnt i de foregående avsnittene

si dem opp når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode;

si dem opp minst slik de ble inngått av ham;

alltid si dem opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har satt for seg selv.

Fornyelse

En tidsbegrenset kontrakt som er inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

Uten hensyn til forrige avsnitt kan en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner stilltiende fornyes for en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, hvis forbrukeren kan si opp denne fornyede avtalen mot slutten av fornyelsen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter eller tjenester kan stilltiende forlenges på ubestemt tid bare dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn én gang i måneden, levering av dagsaviser, nyhetsaviser og ukeblader.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og ukeblader som del av et introduksjonsabonnement (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 7 virkedager etter starten av refleksjonsperioden som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om levering av en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.

Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller nevnt til entreprenøren.

I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, har gründeren rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste de rimelige kostnadene som er kommunisert på forhånd til forbrukeren.

Artikkel 14 - Klageprosedyre

Klager på gjennomføringen av avtalen skal sendes til gründeren innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene, fullstendig og tydelig beskrevet.

Klager som sendes til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren.

En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren indikerer noe annet skriftlig.

Hvis en klage blir funnet av gründeren å være berettiget, vil gründeren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister

På avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, gjelder bare nederlandsk lov. Selv om forbrukeren bor i utlandet.

Artikkel 16 - CESOP

Som et resultat av tiltakene som ble innført og skjerpet fra 2024 med hensyn til "Wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Implementatiewet Richtlijn betaaldienstverleners)" (omsetningsskatteloven 1968) og dermed innføringen av det sentrale elektroniske betalingsinformasjonssystemet (CESOP), kan betalingstjenesteleverandører registrere data i det europeiske CESOP-systemet.